ગુજરાતનો સાસ્કૃતિક વારસો

180.00

In Stock

LANGUAGE Gujarati
AUTHOR Maulik Gondhiya
NO. OF PAGES 164

Description

  • GPSC ની નવી પરીક્ષા પદ્ધતિને અનુરૂપ સંપૂર્ણ પરીક્ષાલક્ષી પુસ્તક.

  • સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાતા પ્રશ્ર્નોને ધ્યાનમાં રાખીને થયેલો સાંસ્કૃતિક વારસાનો તદ્દન સરળ અભ્યાસ.

  • અગાઉની પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા પ્રશ્ર્નોનો ચેપ્ટરવાઇઝ સમાવેશ

  • મહત્વના સ્થળોને યાદ રાખવા માટે નકશાઓનો પ્રયોગ.

GPSC-1/2, PI, PSI/Constable, STI, Deputy Mamlatdar, Dy.S.O., બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, તલાટી, TET, TAT વગેરે વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે અત્યંત ઉપયોગી.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ગુજરાતનો સાસ્કૃતિક વારસો”

Your email address will not be published. Required fields are marked *