ભારતીય બંધારણ અને રાજ્યવ્યવસ્થા (વર્ગ-૩ માટે વિશેષ)

360.00

In Stock

LANGUAGE Gujarati
AUTHOR Ajay Patel
NO. OF PAGES 424

Description

આ દ્વિતિય સંશોધિત આવૃત્તિ-૨૦૧૯ ની વિશેષતા

  • કેટલાક નવા પ્રકરણો (૧) કેટલાક અગત્યના કેસો (૨) કેટલાક પ્રખ્યાત કથનો (૩) પદાનુક્રમ (૪) ઘણા પ્રકરણોનું પુનઃલેખન બંધારણને લગતા અગત્યના નવા વર્તમાન મુદ્દાઓ (૧) ગુજરાતના નવા રાજ્યપાલ (૨) ભારતના પ્રથમ લોકપાલ (૩) બિન અનામત વર્ગને ૧૦ ટકા અનામત (૪) NCBC ને બંધારણીય દરજ્જો (૫) અનુચ્છેદ ૩૫-એ (૬) દેશની ૨૫ મી હાઇકોર્ટ (૭) ત્રિ-ભાષા ફોર્મુલા (૮) National Registration of Citizens (NRC) (૯) સરોગસી (રેગ્યુલેશન) બિલ, ૨૦૧૯ વગેરે.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ભારતીય બંધારણ અને રાજ્યવ્યવસ્થા (વર્ગ-૩ માટે વિશેષ)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *